5' - 1st Corner - Melilla CD

8' - 1st Yellow Card - (Melilla CD)

9' - 2nd Corner - Levante

9' - 1st Goal - (Levante) -

12' - 2nd Goal - (Levante) -

16' - 3rd Corner - Levante

20' - 3rd Goal - (Levante) -

35' - 4th Corner - Levante

42' - 5th Corner - Melilla CD

46' - 6th Corner - Levante

55' - 4th Goal - (Levante) -

72' - 7th Corner - Levante

82' - 8th Corner - Melilla CD

84' - 5th Goal - (Levante) -